sunset1.jpgsunset2.jpg

Pokyny autorům

Recenzní řízení

Vydání článku předchází recenzní  řízení. Redakční rada při něm pro své rozhodnutí o publikaci článku požaduje vypracování alespoň dvou nezávislých posudků (tj. posudků, jejichž autor – recenzent není zaměstnancem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů a není ani jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzovaného článku). 

Typy článků vhodné pro časopis

Vyžádaný článek Přehledová či původní práce významného odborníka, která zpravidla odpovídá dominantnímu zaměření daného čísla. Článek v dohodnutém rozsahu je vyžádán redakcí.

Původní práce - Přináší originální výsledky vědecké nebo  výzkumné  práce autorů. Rozsah do 10 normostran s maximálním počtem 6 obrázků (tabulek, grafů atp.).

Přehledová práce /referát - Podává přehled o stavu řešení daného problému získaný studiem odborné literatury, příp. i vlastní prací autora. Je zpravidla doplněn rozsáhlým seznamem použité literatury, přičemž autocitace autora jsou ve výrazné menšině. Rozsah do 10 normostran, včetně obrázků, grafů a tabulek. s maximálním počtem 6 obrázků (tabulek, grafů atp.).

Krátká sdělení - Oznámení o předběžných výsledcích, o výsledcích jednotlivých etap rozsáhlejší práce nebo výzkumu 2 normostrany

Dopisy redakci - Krátké reakce na dříve zveřejněné práce, rozsah do 2 normostran.

Zprávy, recenze - stručné informace o uskutečněných konferencích, seminářích z oboru, příp. informace o vydaných knihách, rozsah do 2 normostran.  Knihy k recenzi se zasílají na adresu redakce.

Elektronická forma rukopisu

Redakce preferuje elektronické rukopisy, které přijímá e-mailem jako připojený dokument ve formátu Word (.doc) na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Rukopis musí doprovázet průvodní text podepsaný hlavním autorem článku, jímž potvrzuje souhlas s uveřejněním práce v časopise Zdravotnictví v České republice a souhlas s uveřejněním jeho internetové verze. Hlavní autor rovněž uvede svou kontaktní adresu, telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu. K rukopisu také musí být připojeno potvrzení, že  článek nebyl a nebude otištěn v jiném časopise.

Elektronická obrazová dokumentace

Obrázky pojmenujte logicky (např. Jesenius.jpg). V případě většího množství obr. materiálu řaďte obrázky do složek, tak aby vše bylo přehledné. Dbejte na kvalitu a velikost reprodukce! Optimální kvalita je 300 dpi při 100% velikosti. Používejte běžné grafické formáty: tiff, jpeg (co nejmenší kompresi!), eps, bmp, ai a cdr.

Rozsah článku

Přijímáme články  - původní práce a přehledové referáty s maximálním rozsahem 10 normostran (tj. 30 řádků na stránku, 1 řádka = 60 znaků) s maximálním počtem 6 obrázků (tabulek, grafů atp.). Krátká sdělení, dopisy redakci, zprávy a recenze atp v rozsahu nejvíce dvou normostran.

Typografická forma rukopisu

První (titulní) strana má obsahovat název článku a výstižný – maximálně 3 – 4 slova, ostatní důležitá vymezení a upřesnění názvu lze uvést v podtitulku, který může být rozsáhlejší (max 60 znaků včetně mezer), jména a příjmení všech autorů (bez titulů) a názvy jejich pracovišť. Kontaktní adresa na jednoho z autorů se uvádí na konci článku za oddílem Literatura. Pokud se v materiálu objeví poděkování za spolupráci při tvorbě článku, umisťuje se před knižními referencemi. Závěr textu doplnit stručnou informací o autorech - "minimedailonkem" v rozsahu max. dvou vět o každém z autorů jako informaci pro čtenáře.

Souhrny a klíčová slova

Úvodem článku autor zařadí český a anglický souhrn a česká a anglická klíčová slova u slovenského textu budou souhrn a klíčová slova ve slovenštině. Souhrn včetně klíčových slov by měl být v rozsahu 250-300 slov (tj. maximálně 2.000 znaků včetně mezer). Klíčová slova se zařazují v počtu 4-7, dle uvážení autora.

Zkratky

Všeobecně známé zkratky nemusí být vysvětlovány. Zkratky pro symboly a výrazy pro termíny by měly být hláskovány a v závorce srozumitelně vysvětleny. Toto vysvětlení postačí u prvního výrazu, v další části textu není nutno již opakovat.

Grafy a tabulky

Grafy dodávejte vždy ve zdrojovém souboru s daty, např. Excel (xls), tak aby se veškerá data dala zkopírovat. Dbejte na jejich čitelnost! Grafy obsahující mnoho údajů jsou často nečitelné a nepřehledné, proto uvažte zda je lepší použít graf či tabulku.
Tabulky a boxy dodávejte standardně v MS Word, nejlépe v samostatném souboru, logicky označené např. „tabulka č. 3“. Nezapomeňte na vyznačení ve vlastním textu, ke kteremu se tabulka vztahuje např. „viz tabulka č. 3“.

Literatura

Podle vzoru, seřazena dle abecedy

Arrow, K.J. Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. Amer. Econ. Rev. 1963; 53(5): 941-973

Bandelow, N.C. Cahncen einer Gesundheitsreform in der Verhandlungsdemokratie. Aus Politik und Zeitgeschichte, B 33-34/2003, S.14-20

Brokl, L. a kol. Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Slon, Praha 1997

Building on Values. The Future of Health Care in Canada – Final Report. Commission on the Future of Health Care in Canada. Edit. Roy J.Romanow.  November 2002

Chawla, M. Fiscal Optimization of the Health Systém – Is there a light at the end of the tunnel? Konference „Reforma systému zdravotnictví – je opravdu krokem do neznáma? Praha, hotel Pyramida 21.6.2004

Culyer, A.J., Newhouse, J.P. (edit.). Handbook of  Health Economics. Elsevier, Amsterdam, 2001

Detels, R., Holland, W.W., et al. Oxford Textbook of Public Health. 3rd edit. Vol. I-III. Oxford Medical Publications, Oxford University Press 1997.

Drbal, C. Nová zdravotní politika. Škola veřejného zdravotnictví. IPVZ, Praha 2001

Redakční procedura

Každý rukopis veškeré vyžádané články, původní práce, krátká sdělení, přehledové práce (referáty) projdou standardním recenzním řízením. Po tomto hodnocení bude autor seznámen  s výsledkem. V případě zásadnějších připomínek recenzenta bude rukopis vrácen autorovi k provedení změn. Veškeré korektury musí být provedeny ve všech elektronických  a tištěných kopiích.

Korektury

Každý autor dostane ke kontrole první korekturu. Používejte, prosím, platné korektorské značky. Opravovány jsou pouze chyby vzniklé tiskem, žádné další změny v rukopise nejsou přípustné!!!

Základní náležitosti původních prací zasílaných redakci k uveřejnění 

 • Úvod /shrnutí předpokladů (Co je hlavní otázkou diskuse či řešení)
 • Použité prostředky a metody
 • Diskuse
 • Závěry
 • Literatura
 • Uvést zdroj financování  výzkumu – grant, výzkumný úkol atp., pokud to není uvedeno v textu

Rozsah 

Maximálně10 normostran (tj. 30 řádků na stránku, 1 řádka = 60 znaků)  a nejvíce 6 obrázků (tabulek).

Název 

Stručný a výstižný – maximálně 3 – 4 slova, ostatní důležitá vymezení a upřesnění názvu lze uvést v podtitulku, který může být rozsáhlejší (max 60 znaků včetně mezer)

Informace o autorovi (autorech)

- jméno a příjmení bez titulů

- instituce, kterou autor (ři) reprezentuje (í)

- plná adresa hlavního autora (včetně PSČ, telefonu, faxu, e-mailu

Abstrakt

anglicky (max. 2000 znaků včetně mezer) ve členění:

 • Background
 • Methods
 • Results
 • Conclusions

česky (max. 2000 znaků včetně mezer) ve členění:

 • Pozadí
 • Metody
 • Výsledky
 • Závěry 

Klíčová slova - anglicky (4 -7 slov)

Klíčová slova – česky (4 – 7 slov) 

 

 

Joomla templates by a4joomla